Polityka Prywatności

photos-hero-photo-2@2x
photos-hero-photo-1@2x
photos-hero-photo-3@2x
 • 1. Przetwarzanie danych osobowych w PUSZMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2. Co RODO oznacza?
 • 3. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
 • 4. Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?
 • 5. Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych?
 • 6. Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które pana dotyczą a które przetwarzamy?
 • 7. Jaka jest podstawa prawna Pani/Pana danych osobowych?
 • 8. Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
 • 9. Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?
 • 10. Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG?
 • 11. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

1. Przetwarzanie danych osobowych w PUSZMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO).

2. Co RODO oznacza?

Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione.
Zwiększa się wpływ na to jak dane są przetwarzane.

3. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest PUSZMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sycowie,  ul. Oleśnicka 2A, 56-500 Syców, NIP 911 204 13 39, REGON 520855555

4. Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?

Z administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Oleśnicka 2A, 56-500 Syców lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: [email protected]

5. Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

6. Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które pana dotyczą a które przetwarzamy?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Jaka jest podstawa prawna Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

 • wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną , lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

8. Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • marketingu produktów i/lub usług,
 • realizacji produkcji,
 • oferowania i realizacji sprzedaży produktów i/lub usług,
 • obsługi posprzedażowej m.in. reklamacji.

9. Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom, które ich potrzebują, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość produktu i/lub usługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Pani/Pana danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych produktów i/lub usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe  zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG?

Gdy są ku temu podstawy Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. Do państwa trzeciego (spoza EOG) możemy przekazać dane osobowe, tylko w sytuacji gdy gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce.

11. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Nie będziemy przechowywali Pani/Pana danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Welcome to the world of comfort. Please select your country.
PLN PLN PLN

If you have not found your country, please contact us.

języki